Het vFAS JAARCONGRES | PAPENDAL

DONDERDAG 4 APRIL &
VRIJDAG 5 APRIL 2019
{

Scheiden ... en het vermogen dan?

Bart Breederveld

Al geruime tijd is een zoektocht gaande naar oplossingen voor de “vechtscheidingsproblematiek”. De aandacht voor de schadelijke gevolgen ervan voor de kinderen staat hierbij centraal. Te denken valt aan het rapport uit 2014 van de kinderombudsman “Vechtende ouders, het kind in de knel”, de “Divorce Challenge” in 2016 en in 2017 het rapport van het platvorm scheiden zonder schade “Scheiden …en de kinderen dan” onder voorzitterschap van André Rouvoet.

In de Memorie van toelichting van het conceptwetsvoorstel Experimenteerwet Rechtspleging wordt een alternatieve (experimentele) echtscheidingsprocedure voorgesteld. Zo zouden scheidende partijen al dan niet via een gemeentelijk scheidingsloket terecht moeten komen bij een “gezinsvertegenwoordiger” of “gezinsadvocaat”, waarbij het uitgangpunt is dat deze gezinsadvocaat of gezinsvertegenwoordiger het hele gezin, derhalve ook de kinderen, bij het echtscheidingsproces betrekt. Geschillen zouden voorts moeten worden voorgelegd aan een regierechter, zonder dat sprake is van een procedure op tegenspraak en zonder het uitwisselen van processtukken, waarbij de regierechter niet zozeer de juridische kant van de zaak zou moeten beoordelen, maar juist ook de onderliggende belangen en emoties van partijen in ogenschouw te nemen.

Bij deze voorstellen lijkt in het geheel geen aandacht te zijn voor de vermogensrechtelijke afwikkeling van een echtscheiding. Dit is bijzonder nu juist de vermogensrechtelijke afwikkeling van de echtscheiding vanwege het gewijzigde stelsel in de toekomst tot meer geschillen aanleiding kan geven dan ooit eerder het geval is geweest. Een deskundige advocaat/mediator is en moet daarbij onmisbaar blijven. Maar dan moet deze advocaat wel goed thuis zijn en blijven in de wereld van het huwelijksvermogensrecht en (ook) het nieuwe recht voldoende beheersen.

Deze workshop besteedt aandacht aan de toekomst van het huwelijksvermogensrecht en draagt er aan bij dat u weer helemaal “up to date” bent op het terrein van verdelen en verrekenen van het vermogen bij echtscheiding.

Scheiden…….ook het vermogen kunt u aan!

Bart Breederveld is sedert de oprichting in 1983 als advocaat verbonden aan het kantoor Rensen (destijds Rensen, Breederveld, van Oostrum) gevestigd in Alkmaar. Mede vanwege zijn notariële opleiding heeft Bart al vanaf het begin een bijzondere belangstelling gehad voor het personen- en familierecht (en met name ook huwelijksvermogensrecht en erfrecht), alsmede het goederen en insolventierecht. Het werken in deze rechtsgebieden als advocaat en curator combineer hij al  jarenlang met een part time docentschap aan de Vrije Universiteit. In 2008 promoveerde Bart op een proefschrift over de gemeenschap van goederen bij echtscheiding. Voorts is Bart ook al geruime tijd verbonden aan het hof in Den Haag als raadsheerplaatsvervanger.

Hij publiceert regelmatig op het gebied van het huwelijksvermogensrecht en verzorg veel cursussen voor diverse organisaties en kantoren. Voor de IMFO is Bart betrokken bij de JOSF-opleiding en de Erfrechtopleiding.

Sinds kort is een belangrijk onderdeel van zijn huidige werkzaamheden, naast  het adviseren van andere advocaten, het optreden als arbiter of bindend adviseur. In verband met dit laatste bieden Louis Zonnenberg en Bart Breederveld nu een procedure aan om op  verzoek van partijen een bindend privaatrechtelijk oordeel (private judgement) te geven in geschillen betreffende het vermogen om zodoende tot een snelle geschillenbeslechting te komen buiten de rechter om.

» Terug naar het programma

Donderdag 4 april &
Vrijdag 5 april 2019
Direct inschrijven