AFGELASTEN vFAS JAARCONGRES 1 T/M 3 APRIL

De maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd leiden tot het besluit dat het vFAS Jaarcongres wordt uitgesteld naar het najaar van 2020.
{

De MKB-ondernemer en echtscheiding (Hele dag)

Gelukkig getrouwd en goed gescheiden. Partijen die van echt wensen te scheiden hebben er belang bij dat zij in het scheidingsproces goed worden geadviseerd. De echtscheiding van de ondernemer is een vak apart. U dient direct een onderscheid te maken in welke vorm de ondernemer zijn onderneming exploiteert: a) eenmanszaak, b) personenvennootschap, c) besloten vennootschap. Voorts dient u direct te onderkennen: a) is de ondernemer gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden, b) is de ondernemer gehuwd in de wettelijke algehele gemeenschap van goederen, c) is de ondernemer gehuwd in de beperkte wettelijke gemeenschap van goederen, d) woont de ondernemer informeel samen, e) woont de ondernemer formeel samen. Bij informeel samenwonen hebben partijen geen schriftelijke overeenkomst van samenleving en bij formeel samenwonen wel.

In deze cursus staat de eenmanszaak en de personenvennootschap centraal. Een eenmanszaak heeft geen afgescheiden vermogen, in fiscale zin is er wel afgescheiden vermogen. De waardering van een eenmanszaak is relatief eenvoudig, maar de praktijk wijst uit dat vaak nodeloos deskundige worden benoemd met alle kosten van dien.  De personenvennootschap heeft in civielrechtelijke - en fiscaalrechtelijke zin een afgescheiden vermogen.  Het vennootschapscontract is van groot belang in het kader van de vermogensrechtelijke afwikkeling. Als goederen in de personenvennootschap zijn ingebracht maken zij geen deel meer uit van de huwelijksgoederengemeenschap. In het vennootschapscontract zijn vaak bepalingen opgenomen wie de onderneming mag voortzetten bij ontbinding van de personenvennootschap en op welke wijze het ondernemingsvermogen moet worden gewaardeerd.

De wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen levert voor de IB-ondernemer die in de vorm van een eenmanszaak een onderneming exploiteert een groot aantal problemen op, denk aan de voor huwelijkse onderneming en het leerstuk van de zaaksvervanging art 1:95 BW. Voorbeeld: als een voor huwelijke vrachtwagen tijdens het huwelijk wordt ingeruild, behoort de nieuwe vrachtwagen tot het privévermogen van de ondernemer of tot het gemeenschapsvermogen? Als de eenmanszaak tijdens het huwelijk in een besloten vennootschap wordt ingebracht, behoren de aandelen in de besloten vennootschap dan tot het privévermogen van de ondernemer of tot de beperkte gemeenschap van goederen?

 

Artikel 1:95 a BW is een vergoedingsrecht. Als de onderneming niet tot de huwelijksgemeenschap behoort dan dient de ondernemer aan de huwelijksgoederengemeenschap een vergoeding te betalen. Hoe stelt u de redelijke vergoeding vast? Wat is het fiscale effect van die vergoeding?

Voor de ondernemer die is gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden zijn de bepalingen van de huwelijkse voorwaarden van groot belang. Is de ondernemer gehuwd met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen? Is in de huwelijkse voorwaarden een periodiek verrekenbeding opgenomen of een finaal verrekenbeding? Wat wordt verstaan onder inkomen in de huwelijkse voorwaarden? Hoe stelt u vast welke reserves aan de onderneming kunnen worden onttrokken zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar komt?

Niet alleen de verdeling of verrekening is van belang in een echtscheidingsprocedure maar eveneens het leerstuk van de alimentatie. Hoe stelt u de draagkracht van de IB-ondernemer vast? Wat is winst? Is de winst ook in liquide middelen aanwezig. Geld wat in het kader van de alimentatie aan de onderneming wordt onttrokken kan niet meer in de waardering van de onderneming worden meegenomen. U dient zich ervan bewust te zijn dat een euro maar een keer kan worden uitgegeven.

Tot slot mag u nooit vergeten de fiscale aspecten van de echtscheiding van de ondernemer. Kort en goed de echtscheiding van de ondernemer is complex.

Alexander Labohm; naast zijn werkzaamheden als Senior Raadsheer Hof Den Haag, geeft hij onderwijs alsmede publiceert hij regelmatig op het gebied van personen – en familierecht.

» Terug naar het programma

Woensdag 1 april t/m
Vrijdag 3 april 2020
Direct inschrijven